สำนักงานจังหวัดนครปฐมรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินเดือน 15,000 บาท

      นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม  เปิดเผยว่า  สำนักงานจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานจังหวัดนครปฐม จำนวน 5 อัตราดังนี้

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน 4 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อเดือน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ต้องได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาศิลปศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ กพ.รับรอง

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อเดือน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ต้องได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาศิลปศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ กพ.รับรอง

      ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ขอให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2557 ถึง วันที่ 12 กันยายน 2557 ในวันเวลา ราชการ ในส่วนเอกสารที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่ายหน้าตรง 1.5x2 นิ้ว จำนวน 3 รูป แบบฟอร์มใบสมัคร สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบันอย่างละ 1 ฉบับ สำเนาวุฒิการศึกษา และใบแสดงผลการเรียน สำเนาเอกสารอื่น เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ใบสมัครและหลักฐานอื่นไม่ตรงกัน) ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม

     ทั้งนี้สำนักงานจังหวัดนครปฐม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะโดยการสอบ  และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ ในวันที่ 16 กันยายน 2557 ณ สำนักงานจังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม และทางเว็บไซต์ www.nakhonpathom.go.th

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะประจำตำแหน่ง ดังนี้

       1.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม 50 คะแนน พิจารณาจากความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในและต่างประเทศ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานจังหวัดนครปฐม โดยการสอบข้อเขียน

    2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม 50 คะแนน พิจารณาจากความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบาย การวางแผนการจัดทำแผน/โครงการ และการบริหารแผนงาน/โครงการ รวมทั้งระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยการสอบข้อเขียน

      3.ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน บุคลิกภาพ วุฒิภาวะทางอารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ โดยวิธีสัมภาษณ์

     สำนักงานจังหวัดนครปฐม จะประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการสอบคัดเลือกตามลำดับคะแนนสอบ ณ สำนักงานจังหวัดนครปฐม และทาง www.nakhonpathom.go.th โดยบัญชีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อการสอบคัดเลือกครบกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่ขึ้นบัญชี หรือนับตั้งแต่วันประกาศรับสมัครใหม่ในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี

.................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,999
 • ไอพีของคุณ3.90.56.90
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon