ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจำนวน 1 หน่วย (ศาลจังหวัดราชบุรี)

        สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จำนวน 1 หน่วย (ศาลจังหวัดราชบุรี) บ้านพักผู้พิพากษาจำนวน 3 หน่วย (ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี) และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ จำนวน 6 หน่วย (ศาลจังหวัดราชบุรี) พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ศาลยุติธรรมในจังหวัด

       กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่9 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. และกำหนดฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 13 ตุลาคม เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดนครปฐม ชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดนครปฐม 86 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

      กำหนดยื่นซองประกวดราคาวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดนครปฐมชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดนครปฐม 86 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

      ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 3,000 บาท ได้ที่ส่วนคลัง สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7 ชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดนครปฐม 86 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยให้นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือ มอบอำนาจในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาซื้อเอกสารประกวดราคา ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย มาแสดงในวันซื้อเอกสารประกวดราคา สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.jor7@coj.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 034-250910-3 ต่อ 503 ในวันเวลาราชการ

............................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,346
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon