ม.ราชภัฏกาญจนบุรีรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

         มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,810 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว รวมรายได้ 15,000 บาท/เดือน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบรรณารักษ์ศาสตร์  บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS.Office, Internet ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ สามารถใช้ทักษะทางการสื่อสารตอบปัญหา การตัดสินใจ และให้คำปรึกษาได้ดี

         ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันและขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 8 ห้อง 985 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ตั้งแค่วันที่ 20-28 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยมีค่าธรรมเนียมในการสมัคร 100 บาท

         มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าอาหาร 9 ชั้น 1 หรือที่เว็บไซต์งานบริหารงานบุคคล http://department.kru.ac.th/kru_person/ และสอบในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

          มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าอาหาร 9 ชั้น 1 หรือที่เว็บไซต์งานบริหารงานบุคคล http://department.kru.ac.th/kru_person/ และสอบในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

          มหาวิทยาลัยจะประกาศผลสอบภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าอาหาร 9 ชั้น 1 หรือที่เว็บไซต์งานบริหารงานบุคคล และสามารถดุรายละเอียดเพิ่มเพิ่มได้ที่ http://department.kru.ac.th/kru_person/ 

....................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,964
 • ไอพีของคุณ3.90.56.90
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon