สนง.คลังจังหวัดนครปฐมรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ(ปวส.)

     สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในสายงานบริหารทั่วไป อัตราเงินเดือนๆละ 11,500 จำนวน 1 ตำแหน่ง ระยะเวลาการจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

          คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ หรือได้รับอนุปริญญาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ ซึ่งการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ไม่ต่ำกว่า Version 2007 และสามารถใช้ Internet ได้เป็นอย่างดี

    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม ชั้น 2 อาคารคลังเขต 7 ถนนนวเขตใต้ ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 27-31 ตุลาคม 2557 ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 091-0033004

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกให้ทราบ ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม และเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัด www.nptcgd.com ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม และเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม www.nptcgd.com

..........................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,683,661
 • ไอพีของคุณ54.226.4.91
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon