กรมชลประทานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

         ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน สำนักงานชลประทานที่ 13 มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อหินคลุกพร้อมเกรดบดอัดแน่น ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) จำนวน 1 รายการ ของงานซ่อมแซมคลอง ค-ส-ร.1ซ้าย-12ซ้าย-ท่าสาร-บางปลา กม.0+000 ถึง กม.3+300 (ฝั่งซ้าย) รายละเอียดตามแบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

          กำหนดรับฟังคำชี้แจง ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

          กำหนดการยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 10.00 น. ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

          วันเวลา และสถานที่เสนอราคา ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. สถานที่เสนอราคา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักงานบริการลูกค้านครปฐม เลขที่ 80 ถนนราชมรรคา ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

          ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 500.- บาท ที่หน่วยพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3438 4270 ในวันและเวลาราชการหรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์กรมชลประทาน (http://procurement.rid.go.th) หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง  (www.gprocurement.go.th)

 

..................................................................

 

ณัฏฐ์ธนัน กาญจนประภากร/ข่าว/7 พ.ย. 2557

 

 

Twitter icon
Facebook icon
YouTube icon
RSS icon