สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พนักงานธุรการ

         นางธารินี แสงสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน 7,620 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,380 บาท รวม 9,000 บาท จำนวน 2 อัตรา

          คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางการบัญชี การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการบัญชี การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการบัญชี การตลาด การเลขนุการ การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป และการจัดการทรัพยากรมนุษย์สำนักงานคุมประพฤติ

          จังหวัดนครปฐมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือก พร้อมกำหนดวัน เวลาและสถานที่คัดเลือก ตลอดจนระเบียบการคัดเลือก ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และจะดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (สอบข้อเขียนและ/หรือทดสอบการปฏิบัติงาน) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ส่วนเวลาและสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของแต่ละตำแหน่งเรียงตามลำดับคะแนนสอบ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และทาง www.probation.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลลงเมื่อครบกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีหรือมีการสอบในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้ว

          ส่วนผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 17/1 หมู่ 6 ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 034-340287-9 ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา

...........................................................................

ณัฏฐ์ธนัน กาญจนประภากร / ข่าว / 6 พ.ย. 2557

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,975
 • ไอพีของคุณ3.90.56.90
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon