สำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดนครปฐม

          สำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดนครปฐม ได้ออกประกาศกำหนดช่วงระยะเวลากำกับดูแลและติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้าและบริการเป็นกรณีพิเศษ(ฉบับที่ 43) ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและป้องปรามการฉกฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค โดยมีผลบังคับในเขตท้องที่จังหวัดนครปฐม เป็นระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป โดยที่ประกาศดังกล่าวสิ้นผลใช้บังคับในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 และเห็นควรคงมาตรการป้องปรามปรามการฉกฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคต่อไป หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดนครปฐม จึงออกประกาศกำหนดช่วงระยะเวลากำกับดูแลและติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้าและบริการเป็นกรณีพิเศษ ดังต่อไปนี้

          1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในเขตท้องที่จังหวัดนครปฐม เป็นระยะเวลาเก้าสิบวันนับตังแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป

          2 ในกรณีที่มีบุคคลใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ในช่วงระยะเวลาที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับและการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนั้นเป็นความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือเป็นความผิดที่มีโทษปรับหรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปีและปรับ ซึ่งเป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้ การเปรียบเทียบให้ใช้อัตราการเปรียบเทียบตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6 วรรคสอง แห่งระเบียบสำนักคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดนครปฐมว่าด้วยขั้นตอน วิธีการและอัตราการเปรียบเทียบ พ.ศ.2552ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552

 

………………………………………..

 

ภรณ์อนงค์ ทองปอนด์ /14/พ.ย./57

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,377
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon