สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค7ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จำนวน 1หน่วย

          สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ได้ออกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จำนวน 1 หน่วย (ศาลจังหวัดราชบุรี) บ้านพักผู้พิพากษาจำนวน 3 หน่วย(ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี)และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ จำนวน 6หน่วย(ศาลจังหวัดราชบุรี)พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลยุติธรรมในจังหวัดราชบุรี(ครั้งที่2) เอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ 2/2557 ฉบับลงวันที่ 5 กันยายน 2557โดยกำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 5 พฤศจิกายน2557

          เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 จึงดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2545 ประกอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 52 โดยเห็นควรยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จำนวน 1 หน่วย (ศาลจังหวัดราชบุรี) บ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 3 หน่วย (ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี)และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ จำนวน 6 หน่วย (ศาลจังหวัดราชบุรี) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลยุติธรรมในจังหวัดราชบุรี(ครั้งที่2) ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ 2/2557 ฉบับลงวันที่ 5 กันยายน 2557

 

……………………………………..

 

ภรณ์อนงค์ ทองปอนด์/ข่าว/17พ.ย./57

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,328
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon