สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองท่าสาร หมู่ที่ 12 บ้านแหลมมะเกลือ ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

         สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิม เพื่อป้องกัน และลดผลกระทบจากภัยแล้งและอุกทกภัย ปี 2577 โครงการขุดลอกคลองท่าสาร หมู่ที่ 12 บ้านแหลมมะเกลือ ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม รหัสโครงการ นฐ 09012 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบรอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,726,016 บาท

         กำหนดยื่นซองสอบราคาในวานที่ 17 พ.ย. 2557 ถึงว่านที่ 1 ธ.ค. 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 2 ธ.ค. 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

         กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 28 พ.ย.2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เวลา 10.00 น. กรณีผู้เสนอราคารายใดไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันเวลาที่กำหนดดังกล่าวให้ถือว่ารับทราบแล้ว จะนำมาเป็นข้ออ้างในการเสนอราคามิได้

         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 17 พ.ย.2557 ถึงวันที่ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://npt.disaster.go.th/npt/ หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3434 0230 หรือ 0 3434 0231 ในวันและเวลาราชการ

………………………………..

 

มะลิวัลย์ บุตรดี/ข่าว/20พ.ย.57

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,417
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon