การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 สอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งระบบประตูน้ำไฟฟ้า ควบคุมการจ่ายน้ำลงถังน้ำใส ส.นครชัยศรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 สอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งระบบประตูน้ำไฟฟ้า ควบคุมการจ่ายน้ำลงถังน้ำใส ส.นครชัยศรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน ราคากลางของงงานก่อสร้าง ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 545,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

          1.เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว

          2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

          3.ไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของราชการ หรือผู้รับจ้างที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 บอกเลิกสัญญา

          4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          5.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

          6.บุคคลหรือนิติบุคคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

          7.บุคคลหรือนิติบุคคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

          8.คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น.ถึง 11.00 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่-เวลา-น.เป็นต้นไป

          การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ซื้อแบบและรายการที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง และ/หรือ จะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 จะถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความผิด และ/ หรือ จะยกเป็นข้อต่อสู้กับ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3ในภายหลังไม่ได้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2557  งานพัสดุฯ กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้ายยื่นได้ในเวลา 8.30 -11.00น.และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้อง e-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 เวลา 11.00 น.

          ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,210 บาท ค่าแบบ 3,000 บาท ภาษี 210 บาท ได้ที่งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2557  ในวันและเวลาปฏิบัติงานสำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อแบบได้ในเวลา 8.30 น.-15.00น.

          สำหรับผู้ซื้อแบบ หรือเอกสารสอบราคาเมื่อชำระเงินแล้วจะไม่คืนเงินให้ ยกเว้นกรณีที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ยกเลิกโครงการ

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปา ส่วนภูมิภาคเขต 3 โทร 0-3220-0779

                                      ................................................

                                                                   ภรณ์อนงค์ ทองปอนด์/ข่าว/20พ.ย.57

                                                                                     

 

 

          

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,519,722
 • ไอพีของคุณ18.206.168.65
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon