สำนักงานปลัดกระทรงศึกษาธิการมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม/หอประชุม สำนักงาน กศน. จังหวัดนครปฐม

          สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม/หอประชุม สำนักงาน กศน. จังหวัดนครปฐม ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,457,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 728,500.00 บาท

ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ สำนักงาน  กศน. จังหวัดนครปฐม

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา09.00น. ถึงเวลา 16.00น. ณ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดนครปฐม และกำหนดเปิด ซองใบเสนอราคาในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดนครปฐม ในวันที่13 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ nkp.nfe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 034395104-5 ในวันและเวลาราชการ

............................................................

ภรณ์อนงค์ ทองปอนด์/ข่าว/19พ.ย.57

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,378
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon