สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสับหญ้าพร้อมอุปกรณ์จำนวน 20 เครื่อง

          สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสับหญ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 20 เครื่อง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ2558 โครงการผลิตปศุสัตว์สะอาด กิจกรรมปศุสัตว์สีเขียว (ZERO WASTE) ตามรายการดังนี้

          เครื่องสับหญ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 20 เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

          1.เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ

          2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

          3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

          4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่ จังหวัดนครปฐม ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ถึง วันที่24 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://pvlo-npd.dld.go.th/pvlo_npt/index.php/th/หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3425-7705 ต่อ113 ในวันและเวลาราชการ

............................................................

ภรณ์อนงค์ ทองปอนด์/ข่าว/19พ.ย./57

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,451
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon