องค์การบริหารตำบลสามควายเผือกยกเลิกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

          องค์การบริหารตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ได้ประกาศประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 2,274,000 บาท ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก ลงวันที่ 28ตุลาคม 2557 และตามเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นเอกสารการประมูลจ้าง ดังกล่าว จึงขอยกเลิกประกาศ

                                      ....................................................................

ภรณ์อนงค์ ทองปอนด์/ข่าว/19 พ.ย.57

Twitter icon
Facebook icon
YouTube icon
RSS icon