สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองศิริราช หมู่ที่ 10 บ้านคลองศิริราช ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

          สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิม เพื่อป้องกัน และลดผลกระทบจากภัยแล้งและอุกทกภัย ปี 2577 โครงการขุดลอกคลองศิริราช หมู่ที่ 10 บ้านคลองศิริราช ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,316,768 บาท

          กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ กำหนดยื่นซองสอบราคาในวานที่ 17 พ.ย. 2557 ถึงว่านที่ 1 ธ.ค. 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 2 ธ.ค. 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 28 พ.ย. 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เวลา 10.00 น. กรณีผู้เสนอราคารายใด ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวันเวลาที่กำหนดดังกล่าวให้ถือว่ารับทราบแล้ว จะนำมาเป็นข้ออ้างในการเสนอราคามิได้

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 17 พ.ย. 2557 ถึงวันที่ 1 ธ.ค. 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://npt.disaster.go.th/npt/ หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3434 0230 หรือ 0 3434 0231 ในวันและเวลาราชการ

………………………………..

มะลิวัลย์ บุตรดี/ข่าว/21พ.ย.57

          

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,335,068
 • ไอพีของคุณ54.147.16.12
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon