ประกวดราคาจัดซื้อจออิเล็กทรอนิกส์ (video wall) พร้อมติดตั้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

          หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะจัดซื้อจออิเล็กทรอนิกส์ (video wall) พร้อมติดตั้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินงบประมาณ เป็นเงิน 2,583,000 บาท

          กำหนดยื่นซองประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมวางหลักประกันซอง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ  ห้องประชุมเปรมไชยา หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และกำหนดวันเสนอราคา ณ สถานที่ให้บริการตลาดกลาง ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 และจะแจ้งนัดหมายตามแบบ บก.005 ให้ทราบต่อไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคา ในราคาชุดละ 100 บาท ได้ที่งานพัสดุ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในวันที่ 18 ถึง 24 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. โดยต้องแสดงสำเนาเอกสารหลักฐานที่รับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจประกอบการขอซื้อ ดังนี้ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) ของผู้ที่จะยื่นเสนอราคา และต้นฉบับหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาเอกสารประกอบหนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาซื้อเอกสารแทน) ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ www.fapot.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-482-2013 ต่อ 106 ในวันและเวลาราชการ

 

……………………………

 

มะลิวัลย์ บุตรดี/ข่าว/2557

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,519,726
 • ไอพีของคุณ18.206.168.65
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon