รับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี 2557ครั้งที่6

        สุพจน์ สมพงษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม เพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นปี2557 ครั้งที่6 ระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม 2557

         คุณลักษณะอาชีพและประเภทงาน

         ตำแหน่งคนงานทั่วไป โดย IM ประเทศญี่ปุ่น จะแจ้งลักษณะ ประเภทงาน และจำนวนผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ต้องการในแต่ละรุ่นตามความประสงค์ของสถานประกอบการต่างๆในประเทศญี่ปุ่น ที่ต้องการรับผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคเพื่อให้กรมการจัดหางานพิจารณาดำเนินการคัดเลือกตามบันทึกความเข้าใจและข้อตกลงระหว่างกรมการจัดหางานกับมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์ องค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติประเทศญี่ปุ่น

        การรับสมัคร ให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสมัครตนเองได้ที่

        1.ฝ่ายจัดส่งไปทำงานประเทศญี่ปุ่น (IM) สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศอาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3ชั้น 10 ภายในกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร

        2.สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10

        3.สำนักจักหางานทุกจังหวัด  

กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ชั้น1 ภายในกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และเว็บไซต์ http://lib.doe.go.th?index.asp หรือ www.overseas.doe.go.th

        วิธีการคัดเลือกผู้สมัครมีขั้นตอนดังนี้

        (1)สอบภาคความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และด้านช่าง(คะแนนเต็ม 60 คะแนน) มีวิชาที่สอบดังนี้

        1.วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป 20 ข้อ 20 คะแนน เป็นข้อสอบให้เลือกคำตอบเนื้อหาที่ออก เป็นคณิตศาสตร์พื้นฐาน

        2.วิชาคณิตศาสตร์คิดเร็ว 20 ข้อ20 คะแนน เป็นข้อสอบปรนัย (เติมคำตอบในช่องว่าง) เนื้อหาที่ออกเช่นเดียวกับวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป

        3.วิชาความรู้ด้านช่าง 20 ข้อ 20 คะแนน เป็นข้อสอบแบบให้เลือกคำตอบผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และด้านช่าง จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนทั้ง 3 วิชารวมกัน

       (2)สอบภาคความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) มีเนื้อหาวิชาดังนี้

       1.อักษรฮิระคะนะ การเขียนตัวอักษร 25 คะแนน

       2.อักษรคะตะคะนะ การเขียนตัวอักษร 25 คะแนน

       ผู้ที่สอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของคะแนนรวมการสอบภาษาญี่ปุ่น (ผู้สมัครสอบสามารถขอรับตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นได้จากเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://lib.dog.go.th หรือ www.overseas.doe.go.th)

……………………………………….

ภรณ์อนงค์ ทองปอนด์/ข่าว/9ธ.ค.57

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,615,029
 • ไอพีของคุณ3.90.56.90
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon