สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล บ้านพักผู้พิพากษา และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ

       สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จำนวน 1 หน่วย(ศาลจังหวัดราชบุรี)  บ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 3 หน่วย(ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี)และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ จำนวน 6 หน่วย(ศาลจังหวัดราชบุรี) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลยุติธรรมในจังหวัดราชบุรี โดยสถานที่ก่อสร้างมีดังนี้

        บ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดราชบุรี ใช้ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขที่ รบ.434 เลขที่ดิน 86 ถนนวรเดช ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี, บ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 3 หน่วย ใช้พื้นที่ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี ศูนย์ฝึกและบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรีตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ประมาณ 150 ไร่, อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ จำนวน 6 หน่วย โฉนดเลขที่ 74588 เลขที่ดิน 65 หน้าสำรวจ 2837 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

         ราคากลางงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 31,426,000.00 บาท

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 นาฬิกา และได้กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 5 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดนครปฐม ชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดนครปฐม 86 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

         ผู้เสนอราคาจะต้องมาร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคาและไปดูพร้อมทั้งตรวจสภาพสถานที่ก่อสร้างตนเอง หากผู้เสนอราคาใดไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างหรือรับฟังคำชี้แจงดังกล่าว ให้ถือว่าผู้เสนอราคารายนั้นทราบถึงสภาพขงสถานที่ก่อสร้าง และทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ที่สำนักงานอธิบดีพิพากษาภาค 7 ได้มีการตรวจสอบและชี้แจงแล้ว และจะนำเหตุที่มิได้มาดูสถานที่และรับฟังการชี้แจงรายละเอียดมาเป็นข้อต่อสู้ในภายหลังมิได้

         กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 16 มีนาคม 2558 ระหว่างวันที่ 09.30-12.00 น. ณ ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดนครปฐม ชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดนครปฐม 86 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 18 มีนาคม 2558 ตั้งแต่วันที่ 09.30 เป็นต้นไป

         ผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 3,000 บาท ได้ที่ ส่วนคลัง สำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค 7 ชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดนครปฐม 86 ถนนเทศา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยให้นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาซื้อเอกสารประกวดราคา(ซึ่งปิดแสตมป์ตามกฎหมาย) มาแสดงในวันซื้อเอกสารประกวดราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.jor7@coj.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3425-0910-3 ต่อ 503 ในวันและเวลาราชการ

................................................

ณัฏฐ์ธนัน กาญจนประภากร/ข่าว/11 ก.พ. 58

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,935
 • ไอพีของคุณ3.90.56.90
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon