สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 7 เปิดโครงการขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องตามแผนป้องกันยาเสพติด

             สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7 เปิดโครงการขับเคลื่อนจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะ 5 ปี

             วันที่ 23 มีนาคม 2558 ที่ห้องประชุมโรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดโครงการขับเคลื่อนจังหวัดนำร่อง ตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะ 5 ปี พ.ศ. 2558 – 2562 โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7 ได้กำหนดให้จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดนำร่อง เพื่อเป็นข้อตกลงในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สอดคล้องกับสถานการณ์และลักษณะปัญหาในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งใช้เป็นแผนรองรับแผนแม่บทในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติ และใช้เป็นกรอบทิศทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานในระดับจังหวัด ตลอดจนเพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมและให้ความสำคัญในการกำหนดแผนงาน โครงการ ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

             สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่เกี่ยวข้อง ร่วมอภิปรายกรอบ แนวทาง วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 5 ปี ในภาพรวมและในระดับจังหวัด โดยวิทยากรจากสำนักยุทธศาสตร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7 ต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดตามแนวทฤษฎี Executive Functions การอภิปรายวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และกิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 5 ปี เพื่อนำเสนอผลการประชุมกลุ่ม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในระยะต่อไป

              สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.627478390687496.1073742398.246...

 

 

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,469,797
 • ไอพีของคุณ107.23.176.162
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon