จังหวัดนครปฐมสรุปโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2557

           จังหวัดนครปฐมสรุปโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่สามารถลดการใช้พลังงานได้ตามเป้าหมาย ประจำปี 2557

           วันที่ 25 มีนาคม 2558 ที่ห้องประชุมโรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดการประชุมสัมนนาสรุปโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2557 และการดำเนินการตัวชี้วัดที่ 4 การประหยัดพลังงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยนายวาทินทร์ ทองแก้ว พลังงานจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการต้องปรับลดการใช้พลังงานลงอย่างน้อยร้อยละ 10 เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการช่วยลดรายจ่ายของประเทศ โดยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ อีกทั้งในวันที่ 10 – 19 เมษายน 2558 แหล่งก๊าซธรรมชาติยาดานาและเยตากุน ในสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์ มีแผนหยุดซ่อมบำรุงตามแผนประจำปี ซึ่งแหล่งก๊าซดังกล่าวเป็นแหล่งที่ประเทศไทยนำเข้ามาใช้ในประเทศ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ช่วงเวลาดังกล่าว ปริมาณก๊าซในประเทศลดลง ต้องหาเชื้อเพลิงอื่นมาทดแทน กระทรวงพลังงานได้มีการประเมินสถานการณ์ผลกระทบและสร้างแผนรองรับ โดยมีโครงการรณรงค์ลดใช้พลังงานหน้าร้อนในช่วงเดือนเมษายน เพื่อให้แผนรองรับสภาวะฉุกเฉิน เป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จังหวัดนครปฐมจึงได้รณรงค์ลดใช้พลังงานหน้าร้อน ในภาคราชการ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และภาคอื่นๆ โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดเป็นผู้ดูแลตัวชี้วัดที่ 4 การประหยัดพลังงาน โดยมีหน่วยงานในความรับผิดชอบที่รายงานผ่านระบบ e-report จำนวน 81 หน่วยงาน แบ่งเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค จำนวน 46 หน่วยงาน และหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่อยู่ในจังหวัด จำนวน 35 หน่วยงาน ซึ่งผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ได้ 4.555 คะแนน

            สำหรับการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่มีผลการลดใช้พลังงานในระดับคะแนนเต็ม 5 คะแนน และระดับคะแนน 4 คะแนนขึ้นไป จำนวน 59 หน่วยงาน อีกทั้งมีการบรรยายการดำเนินการตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบการรายงานผ่านระบบ e-report ร่วมรับฟังการบรรยายถึงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และกรอบประเมินผลประจำปี 2558 เพื่อให้ได้ความชัดเจน ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

            สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.628255570609778.1073742399.246...

 

 

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,407,674
 • ไอพีของคุณ34.203.245.76
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon