จังหวัดนครปฐมเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย ปี 2558

            จังหวัดนครปฐมเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย ปี 2558 เพื่อส่งเสริมการบริโภคสินค้าที่ปลอดภัยจากสารพิษ จากผู้ประกอบการโดยตรง ในราคายุติธรรม

            วันที่ 27 มีนาคม 2558 ที่บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัด และองค์กรเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม จัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ  เกิดความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพการเกษตรของเกษตรกร อีกทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พร้อมจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ที่ได้รับการส่งเสริมจากจังหวัดนครปฐม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จนมีการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ และได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษ หรือ ใบ Q ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาทำการเกษตรแบบปลอดภัย โดยลดการใช้สารเคมี และใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านผสมผสานกับเทคโนโลยีชีวภาพ อันจะทำให้ผู้บริโภคมีสินค้าทางเลือกที่ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดความเสี่ยงต่อโรคภัยเบียดเบียน เนื่องจากมีสารพิษตกค้างในร่างกายจากการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย

             สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q อีกทั้งเลือกชมและเลือกซื้อปลาสวยงาม ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ การจัดนิทรรศการกล้วยไม้ ส้มโอ และการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ โดยสินค้าทั้งหมดมาจากเกษตรกร เจ้าของฟาร์ม ผู้ประกอบการ และบริษัทส่งออกโดยตรง มาจำหน่ายในราคายุติธรรม กว่า 80 ร้านค้า ซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าในงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

              สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.629062110529124.1073742402.246...

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,696,342
 • ไอพีของคุณ3.208.22.127
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon