จังหวัดนครปฐมจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ

            จังหวัดนครปฐมจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

            วันที่ 31 มีนาคม 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ กองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยนายกิจจา กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า กองทุนพัฒนาเด็กชนบท จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2522 โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และด้อยโอกาสในชนบท ให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เจริญเติบโต เพื่อเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศ และในปี พ.ศ. 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ไว้ในพระราชูถัมภ์ โดยพระราชทานอนุญาตให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 

             สำหรับการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ผู้นำชุมชน กลุ่ม  องค์กรมวลชนต่างๆ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ฯ รวมทั้งสิ้น 158,292 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดนครปฐม  จะได้พิจารณาให้ทุนอุปการะในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องนุ่งห่ม และอื่น แก่เด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจนต่อไป

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,407,734
 • ไอพีของคุณ34.203.245.76
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon