บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจัดโครงการทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน

            บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจัดโครงการทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนที่จังหวัดนครปฐม

            วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ที่ห้องประชุมโรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันตก ได้แก่ นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ โดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดขึ้นเพื่อรองรับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556 – 2559 โดยนำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่มาวิเคราะห์ สำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ โดยมีการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน (MIS FOR SUSTANABLE ROAD SAFETY)

            นายนภดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันภาพรวมอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น จากข้อมูลสถิติของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 14,000 ราย เฉลี่ยประมาณเดือนละ 1,190 ราย หรือประมาณวันละ 40 ราย โดยสาเหตุหลักส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกำหนด เมาสุรา ตัดหน้ากระชั้นชิด และแซงรถผิดกฎหมาย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่าง โดยได้นำกรอบปฏิญญามอสโกและนโยบายรัฐมาจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย มาตรการ และแผนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ

             สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.644574058977929.1073742437.246...

 

 

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,262,329
 • ไอพีของคุณ54.92.193.89
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon