รมว.พม.บรรยายพิเศษ การสร้างภาวะผู้นำเพื่อบริหารองค์กร ที่จังหวัดนครปฐม

              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถ่ายทอดประสบการณ์ การสร้างภาวะผู้นำเพื่อการบริหารองค์กร ในการอบรมหลักสูตรสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่จังหวัดนครปฐม

              เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บรรยายพิเศษ หัวข้อ การสร้างภาวะผู้นำเพื่อการบริหารองค์กร ในการอบรมหลักสูตรสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกอง ศูนย์ กลุ่ม และฝ่ายในส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานส่วนภูมิภาค และหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวทุกจังหวัด เข้าร่วมการอบรม จำนวน 180 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ระดับผู้นำหน่วยงาน โดยเน้นการสร้างกลไก การบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กและเยาวชน

               พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า การบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ในฐานะผู้บริหารหน่วยงานและนักบริหาร ได้ใช้หลักการและแนวทางการทำงานในภาวะผู้นำและนักบริหารในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานจริงกว่า 40 ปีที่ผ่านมา โดยทำหน้าที่เปรียบเสมือนครูสอนให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง ตลอดจนให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการมีภาวะผู้นำที่น่าเชื่อถือศรัทธา เสียสละ มีเป้าหมายในการทำงาน รอบรู้งานในทุกด้าน รู้จักบริหารเวลาทั้งเรื่องงานและส่วนตัว และเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ สามารถสร้างทีมงานด้วยการชื่นชม สร้างพลังและขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา นอกจากนี้จำเป็นต้องยึดหลักในการทำงานโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ยึดหลักธรรมาภิบาล การบังคับใช้กฎหมาย และการบูรณาการผนึกกำลังร่วมกันในการทำงาน นอกจากนี้ หัวหน้าหน่วยงานต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กร ในการพัฒนาตนเองด้านความคิดและการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้องค์กรเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีต่อไป

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,469,631
 • ไอพีของคุณ107.23.176.162
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon