สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐมอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

            สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐมจัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ สู่สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ

            วันที่ 13 มิถุนายน 2558 ที่ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ สู่สำนักงานที่ดินทั่วไทย รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ โดยนายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสร้างระบบการบริหารและบริการของรัฐ ภายใต้แนวคิด มหาดไทย บำบัดทุกข์ สร้างสุขทั่วไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัด สาขาและอำเภอ มีความเข้าใจและพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส สะดวก ถูกต้อง สุจริต และเป็นธรรม อีกทั้งปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเห็นประโยชน์ของประชาชนและของทางราชการเป็นสำคัญ ตลอดจนทบทวน และยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ สามารถแก้ไขปัญหาและบริการให้เป็นที่พึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ

             สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีกิจกรรมการถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม และตั้งปญิธานที่จะทำความดี เพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม อีกทั้งมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 นอกจากนี้มีการบรรยายธรรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ โดยพระมหาจำลอง กิตติโฆสโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม บรรยายเกี่ยวกับการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขา และอำเภอ เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 175 คน

              สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.657515211017147.1073742469.246...

 

 

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,466
 • ไอพีของคุณ52.55.186.225
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon