จังหวัดนครปฐมสัมมนาเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

              จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

              วันที่ 23 มิถุนายน 2558 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน อีกทั้งนำผลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นไปพิจารณาการปรับปรุงยุทธศาสตร์รองรับประชาคมอาเซียนของจังหวัด ให้มีความเหมาะสมและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ มีการบรรยายเรื่องโอกาสและความท้าทายของจังหวัดนครปฐมที่ต้องเผชิญและเตรียมรับมือในการเปิดประชาคมอาเซียน โดย รศ.ดร.บพิตร ตั้งวงศ์จิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การบรรยายเรื่องทำไมต้องอาเซียน (Why? ASEAN) โดยร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ เนาวรัตน์ นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นจากภาคีภาคส่วนต่างๆ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 190 คน

              นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งในการขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อม สิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการได้แก่ การปรับกฎหมาย โครงสร้างและกลไกการทำงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเกิดขึ้นตลอดเวลาได้ อีกทั้งการสร้างอัตลักษณ์อาเซียนและการสร้างจิตสำนึกของการเป็นประชาคมเดียวกัน ไม่มองประเทศสมาชิกอื่นๆ ว่าเป็นคู่แข่ง แต่เป็น partners ที่จะเจริญเติบโตไปพร้อมๆกัน และสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน คือ การเปิดให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของประชาคมอาเซียนในอนาคต เพื่อให้สิ่งที่กำลังจะดำเนินการและต่อไปหลังจากปี 2558 สะท้อนผลประโยชน์ ความต้องการ และค่านิยมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน

               สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.661163863985615.1073742478.246...

 

 

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,482
 • ไอพีของคุณ52.55.186.225
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon