ขนส่งจังหวัดนครปฐมลงนามบันทึกข้อตกลงกับโรงเรียนสอนขับรถนครปฐม อี.ไดรเวอร์

            สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับโรงเรียนสอนขับรถ ในการเป็นผู้ดำเนินการสอนและออกหนังสือรับรองแก่ผู้เรียน เพื่อขอใบอนุญาตขับขี่ โดยใช้มาตรฐานเดียวกับกรมการขนส่งทางบก

            วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ที่ห้องประชุมโรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสมสุข ประภาสเพ็ญ ขนส่งจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางกรองแก้ว แก้วหงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนขับรถนครปฐม อี.ไดรเวอร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดำเนินการของโรงเรียนสอนขับรถ ระหว่างกรมการขนส่งทางบก กับ โรงเรียนสอนขับรถนครปฐม อี.ไดรเวอร์ ในการเป็นผู้ดำเนินการสอนและสอบใบอนุญาตขับขี่ที่โรงเรียนได้เอง พร้อมออกหนังสือรับรองผลการการสอบให้ผู้เรียน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตขับขี่ได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ โดยไม่ต้องทดสอบอีก ซึ่งโรงเรียนสอนขับรถนครปฐม อี.ไดรเวอร์ เป็นโรงเรียนสอนขับรถ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบก เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 และเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมา โดยเปิดอบรมหลักสูตรการสอนขับรถยนต์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจำนวนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ได้จัดการเรียนการสอนมาแล้ว 7 รุ่น มีจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนแล้ว 599 คน และมีนักเรียนที่ผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมากกว่าร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าทดสอบต่อเนื่องทุกเดือนเป็นระยะเวลา 6 เดือน รวมทั้งมีหลักเกณฑ์และมาตรฐานเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

              นางกรองแก้ว แก้วหงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนขับรถนครปฐม อี.ไดรเวอร์ กล่าวว่า โรงเรียนสอนขับรถนครปฐม อี.ไดรเวอร์ เป็นโรงเรียนสอนขับรถแห่งแรกในจังหวัดนครปฐม ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบก มีอาคารเรียนขนาดพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 500 ตารางเมตร ห้องอบรมขนาดบรรจุผู้เข้าอบรมได้ไม่น้อยกว่า 100 คน เครื่องทดสอบภาคทฤษฎี จำนวน 10 เครื่อง เครื่องซ้อมทดสอบจำนวน 2 เครื่อง เครื่องทดสอบสมรรถนะร่างกาย สนามฝึกขับพื้นที่มากกว่า 6 ไร่ สามารถฝึกสอนได้ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถที่ใช้เพื่อการขนส่ง เพื่อความปลอดภัยของผู้เรียนได้ใช้รถใหม่ป้ายแดงและติดตั้งกล้องวีดีโอบันทึกตลอดการเรียนการสอน พร้อมทั้งบุคลกรที่ให้การค้อนรับอย่างเป็นกันเองและครูฝึกสอน วิทยากรชายและหญิงที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในการสอนพร้อมใบอนุญาตเป็นผู้ฝึกสอนจากกรมการขนส่งทางบก โรงเรียนได้กำหนดแนวทางในการเรียนการสอนขับรถให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงการขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยรู้ถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ รู้ถึงวิธีการบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของรถเบื้องต้นอย่างไร รวมถึงการฝึกหัดขับรถในสนามฝึกหัดขับบนถนนทั่วไป และนำไปใช้ชีวิตประจำได้จริง พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกรเสริมสร้างการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากล (ISO) ในอนาคตภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “เทคโนโลยีนำสมัย ขับขี่ปลอดภัย ก้าวไกลสู่สากล”

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,392
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon