คณะสื่อมวลชนจังหวัดนครปฐมร่วมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 3

           คณะสื่อมวลชนจังหวัดนครปฐมร่วมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ โดยศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1

           วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ที่ห้องอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 1 กรุงเทพมหานคร พลโทเทพพงศ์ ทิพยจันทร์ แม่ทัพน้อยที่ 1 รองผู้อำนวยศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 เป็นประธานเปิดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 โดยศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 จัดขึ้น เพื่อให้สื่อมวลชนนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง มีแหล่งข่าวที่ชัดเจน สามารถยืนยันได้ อีกทั้งเพื่อขจัดปัญหาข้อขัดแย้งในสังคมอันเนื่องมาจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง หรือจากข่าวสารที่เลื่อนลอย รวมถึงความรับผิดชอบของสื่อในการนำเสนอข่าวสารที่ทำให้สังคมเกิดความขัดแย้ง โดยมีสื่อมวลชน ผู้ประกาศข่าวเสียงตามสาย จากจังหวัดนครปฐม และอีก 25 จังหวัดในภาคกลาง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้กว่า 200 คน ซึ่งมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รู้รักสามัคคี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยพันเอกประชาสัณห์ ชนะสงคราม หัวหน้าฝ่ายผลิตรายการและข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก นอกจากนี้ยังมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการปฏิรูปสื่ออย่างไรเพื่อเป็นสื่อกลางให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รวมทั้งการเตือนภัยรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย และการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต โดยพลตรีมานะ นามพันธุ์ หัวหน้าคณะทำงานศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 อีกด้วย

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,390
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon