จังหวัดนครปฐมอัญเชิญชิ้นส่วนพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชไปประดิษฐานที่อุทยานราชภักดิ์

            จังหวัดนครปฐมอัญเชิญชิ้นส่วนพระบรมรูป พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ไปประดิษฐาน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ อุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

             วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ที่บริษัท ช.ปฏิมากรรม อินดัสตรี จำกัด ตำบลวังเย็น อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ได้มีพิธีอัญเชิญชิ้นส่วนพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ไปประดิษฐาน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ภายในอุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กระทรวงกลาโหม โดยกองทัพบก จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ ที่ถือเป็นองค์แทนพระมหากษัตริย์แต่ละสมัย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ได้แก่ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช , สมเด็จพระนเรศวรมหาราช , สมเด็จพระนารายณ์มหาราช , สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช , พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช , พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อว่า “อุทยานราชภักดิ์” ซึ่งมีความหมายว่า อุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ โดยก่อสร้างบนพื้นที่ของกองทัพบก ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 222 ไร่เศษ เพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณ สมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ทรงสร้างคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ อันนำมาสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นปึกแผ่นของชาติไทยตราบจนทุกวันนี้ อีกทั้งเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับกระทำพิธีที่สำคัญของกองทัพบก และรับรองบุคคลสำคัญจากต่างประเทศในโอกาสที่มาเยือนกองทัพบกอย่างเป็นทางการ ตลอดจนเพื่อใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ สำหรับให้กำลังพลและครอบครัวของกองทัพบก รวมถึงนักเรียนทหาร และประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้เข้ามาทัศนศึกษาและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

            สำหรับรูปแบบของพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ กรมศิลปากรได้สนับสนุนการออกแบบ ในลักษณะพระอิริยาบถทรงยืน มีขนาดความสูง 13.9 เมตร หล่อด้วยโลหะสำริดนอก ดำเนินการหล่อในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และลพบุรี โดยจะมีการอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ มาประดิษฐาน ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ ภายในอุทยานราชภักดิ์ ระหว่างวันที่ 23 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคมนี้ ตามเส้นทางถนนพระราม 2 ถนนเพชรเกษม และถนนเลี่ยงเมืองชะอำ – ปราณบุรี

             ในส่วนของภายในอุทยานราชภักดิ์ จะประกอบไปด้วยพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ ลานอเนกประสงค์ เพื่อใช้สำหรับกระทำพิธีที่สำคัญของกองทัพ และรับรองบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ อีกทั้งยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์ หรือห้องจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ โดยการค้นคว้า รวบรวม และจัดทำพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของบูรพกษัตริย์ไทย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยจะดำเนินการจัดสร้างบริเวณด้านล่างของฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ นอกจากนี้ในพื้นที่ส่วนที่เหลือจะมีการปรับสภาพภูมิทัศน์โดยรอบ และการจัดสร้างระบบสาธารณูปโภคเพื่ออำนวยความสะดวกอีกด้วย ซึ่งการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ และการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ มีกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ หลังจากนั้นจะดำเนินการก่อสร้างในส่วนอื่นๆ ต่อไป โดยใช้งบประมาณก่อสร้างรวมทั้งสิ้นกว่า 800 ล้านบาท

           ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหม โดยกองทัพบก ได้เชิญชวนประชาชน พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรทั่วไป ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขา บก.ทบ. ชื่อบัญชี "กองทุนสวัสดิการกองทัพบก" บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 077-1-07474-7 โดยสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการพลเรือน สำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก หมายเลขโทรศัพท์ 0 2297 7581-4 ในวันและเวลาราชการ

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,352
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon