รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษแก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ ที่จังหวัดนครปฐม

           รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษเรื่องอัตลักษณ์ไทยกับความมั่นคงของชาติ แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 1 ที่จังหวัดนครปฐม

           วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ที่ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานบรรยายพิเศษ เรื่องอัตลักษณ์ไทยกับความมั่นคงของชาติ แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 72 จำนวน 282 คน ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ โดยมี พลตำรวจโทศักดา เตชะเกรียงไกร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พร้อมคณะให้การต้อนรับ

           โอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้น้อมนำพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ รัชกาลที่ 9 และพระดำรัสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ มาบรรยายให้แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 1รุ่นที่ 72 เพื่อปลูกจิตสำนึกในการหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งสมัครสมานสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำแก่นักเรียนนายร้อยตำรวจทุกคนในการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีต่อไปในอนาคต ยึดถือความถูกต้องเป็นหลัก โดยถือคติว่า “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาค เสริมสร้างจริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง ผู้คนต้องไม่หยาบคาย ไม่หลงลืมตัว และไม่กล่าวคำเท็จ คืออุดมคติที่สังคมไทยต้องมุ่งดำรงไว้”

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,386
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon