รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษแก่เสนาธิการทหารเรือ ที่จังหวัดนครปฐม

           รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “คุณธรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ ประจำปี 2558 ที่จังหวัดนครปฐม

           วันที่ 5 สิงหาคม 2558 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “คุณธรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมบริพัตรชั้น 5 อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีพลเรือโทชัยสินธุ์ ญาดี เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ พร้อมคณะ และนายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ

            โอกาสนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ได้น้อมนำพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯ , พระดำรัสในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ มาบรรยายให้แก่เสนาธิการทหารเรือ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งสมัครสมานสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รักใคร่ช่วยเหลือเผื่อแผ่กันฉันญาติพี่น้อง มีระเบียบวินัย และมีวัฒนธรรม ซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญของไทย อีกทั้งน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักปรัชญาในการดำเนินชีวิต เพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เกิดความสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนยึดถือและปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง นอกจากนี้ได้เน้นย้ำแก่เสนาธิการทหารเรือในการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีต่อไปในอนาคต ยึดถือความถูกต้องเป็นหลัก โดยถือคติว่า “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาค เสริมสร้างจริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง ผู้คนต้องไม่หยาบคาย ไม่หลงลืมตัว และไม่กล่าวคำเท็จ คืออุดมคติที่สังคมไทยต้องมุ่งดำรงไว้”

             สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.676260319142636.1073742518.246...

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,519,704
 • ไอพีของคุณ18.206.168.65
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon