จังหวัดนครปฐมแถลงผลงาน ตามวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

             จังหวัดนครปฐมแถลงผลการดำเนินงาน ตามวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุขให้คนในจังหวัดนครปฐม

              วันที่ 10 กันยายน 2558 ที่ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานแถลงผลการดำเนินงาน ตามวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืนความสุขให้คนในจังหวัดนครปฐม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ร่วมรับฟังแถลงผลการดำเนินงานในครั้งนี้

              นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำหรับผลการดำเนินงานของจังหวัดนครปฐม ในรอบปีที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อีกทั้งแก้ไขปัญหาสังคมในภาพรวม ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และปัญหาภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 8 โครงการหลัก ได้แก่

              1. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตชุมชนเมืองที่มียาเสพติดแพร่ระบาดมาก โดยคัดเลือกชุมชนทางหลวง เทศบาลนครนครปฐม เป็นชุมชนนำร่อง ด้วยการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ไปให้บริการประชาชน อีกทั้งสอบถามปัญหาความเดือดร้อน ทั้งด้านสุขภาพ สาธารณูปโภค เพื่อให้คนในชุมชนอยู่ดี มีสุข นอกจากนี้ได้นำผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และผู้ที่มีพฤติการณ์ในการค้า จำหน่าย นำเข้าโครงการปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อคืนคนดีสู่สังคม

              2. การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน มีผู้มาร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ รวมทั้งสิ้น 1,616 เรื่อง สามารถดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ จำนวน 1,602 เรื่อง คิดเป็น 99.13 เปอร์เซ็นต์ และอยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน 14 เรื่อง คิดเป็น 0.87 เปอร์เซ็นต์ โดยมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หากเป็นเรื่องจำเป็นฉุกเฉิน จะแจ้งชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็ว ลงพื้นที่ตรวจสอบโดยทันที

              3. โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ซึ่งจังหวัดนครปฐมมีประชาชนนับถือศาสนาพุทธ จำนวน 529,761 คนมีพุทธศาสนิกชนสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 445,770 คน คิดเป็น 85 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนประชาชนในจังหวัด และเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ

              4. โครงการเมืองสวย น้ำใส โดยทางจังหวัดได้แจ้งให้หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ร่วมดำเนินการรักษาความสะอาดพื้นที่ชุมชน ถนนหนทาง อีกทั้งมีการลงนาม MOU ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับ แขวงทางหลวง ในการรักษาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลาง จัดระเบียบป้ายสองข้างทาง นอกจากนี้ได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำลำคลองต่างๆ รวมระยะทาง 48.5 กิโลเมตร 22,458 ตัน

              5. การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุน ที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนในพื้นที่อำเภอสามพราน หลังจากได้รับความเดือดร้อน เมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2557 ทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย โดยทางจังหวัดได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งระบายน้ำจืด เพื่อลดค่าน้ำเค็ม อีกทั้งขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ พร้อมตรวจสอบคุณภาพน้ำ และรายงานผลทุกวัน อีกทั้งสำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกร พร้อมสนับสนุนกล้าไม้ทดแทน นอกจากนี้ภาคประชาชน ร่วมกับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ระดมทุนใช้ถุงทรายปิดทางน้ำ จำนวน 2,100,000 บาท และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จนสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

              6. โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP ซึ่งจังหวัดนครปฐมมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ลงทะเบียน ปี 2558 จำนวน 799 ราย ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อาหาร , เครื่องดื่ม , ผ้าและแต่งกาย , ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก , และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร รวมทั้งสิ้น 1,586 ผลิตภัณฑ์ มียอดการจำหน่าย ในปี 2558 จำนวน 8,496,639,247 บาท

              7. การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการในห้างสรรพสินค้า ของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม โดยให้บริการแบบ one stop service ให้บริการไม่เกิน 3 นาที ซึ่งจังหวัดนครปฐมได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณการสนับสนุนจัดตั้งศูนย์บริการในห้างสรรพสินค้า สามารถเป็นต้นแบบที่ดีของการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งจะเข้ารับรางวัลจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ หอประชุมกองทัพเรือ

              8. โครงการสงกรานต์ปลอดภัยตายเป็นศูนย์ จังหวัดนครปฐมได้รับโล่เกียรติยศการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนดีเด่น สงกรานต์ปลอดภัยตายเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นจังหวัดในกลุ่มโซนสีแดง ที่สามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้ร้อยละ 50 พร้อมรับเงินสนับสนุนโครงการลดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 50,000 บาท จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิรัฐบุรุษฯ กรุงเทพมหานคร

              สามารถชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊คสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.690356637733004.1073742546.246...

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,317
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon