จังหวัดนครปฐมเปิดโครงการอบรมแกนนำเยาวชนต้นแบบ โครงการสร้างความปรองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 2

           จังหวัดนครปฐมเปิดโครงการอบรมแกนนำเยาวชนต้นแบบ โครงการสร้างความปรองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 2

           วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการอบรมแกนนำเยาวชนต้นแบบ โครงการสร้างความปรองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 2 โดยจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ คณะสงฆ์ และมูลนิธิวัดไร่ขิง กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 16 ตุลาคม 2558 เพื่อให้เยาวชนตระหนัก มีความเข้าใจ และประโยชน์ที่จะได้รับในการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งสร้างแกนนำเยาวชนต้นแบบ สร้างเครือข่ายไปยังสถานศึกษาต่างๆ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างวัด สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ให้มีบทบาทในการสนับสนุนและจัดกิจกรรม

            สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายธรรม โดยพระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม และพระราชวิริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อีกทั้งมีกิจกรรมการฝึกไหว้พระ กราบพระที่ถูกต้อง การฝึกสวดมนต์ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และการปลูกจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ จากทีมวิทยากรจากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี โดยมีนักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,615,031
 • ไอพีของคุณ3.90.56.90
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon