สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เปิดการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3

            สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เปิดการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3  

            วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ วัดไร่ขิง กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะเขต เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดทั้ง 2 ฝ่าย และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า 2,000 รูป/คน

             สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้กล่าวสัมโมทนียกถาโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อีกทั้งเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชน และเพื่อสันติสุขของประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และทำให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีกัน เริ่มจากครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด อันจะนำพาประเทศก้าวหน้าอย่างปลอดภัยยั่งยืน

             นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า สำหรับการดำเนินโครงการฯ ได้แบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม 2557 รวม 3 เดือน ได้มีการลงนามข้อตกลงในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ครอบคลุมทุกพื้นที่ ระยะที่ 2 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึง เดือนกันยายน 2558 รวม 1 ปี ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และระยะที่ 3 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึง เดือนกันยายน 2560 รวม 2 ปี ดำเนินการประชาสัมพันธ์ รณรงค์เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ซึ่งผลการดำเนินงานในระยะที่ 2 ที่ผ่านมา ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มีชาวพุทธสมัครเข้าร่วมโครงการฯคิดเป็นร้อยละ 61

              โอกาสนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าคณะจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์ประเมินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการฯ และในการนี้ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้บรรยายพิเศษถึงโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 มีวัตถุประสงค์คือ 1. การสร้างความปรองดองหมายถึงการค่อยๆลดความขัดแย้ง จึงจะเกิดสังคมสันติสุข 2.การปรองดองโดย บ้าน วัด และราชการ คือ บ้านควรมีผู้นำชุนชนและอาสาสมัครธรรมรักษาประจำหมู่บ้าน , วัดควรให้มีสำนักงานกลาง คณะกรรมการขับเคลื่อน และให้คณะสงฆ์ร่วมกับอาสาสมัครธรรมรักษาระดับอำเภอ หรือตำบล , ราชการ ให้มีสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด ส่วนกลาง และมีคณะสำรวจการขับเคลื่อนโครงการฯร่วมกับคณะสงฆ์และอาสาสมัคร 3. พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึงเป็นการเชื่อมต่อ 4 ระบบ เข้าด้วยกัน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล โดยเฉพาะหลัก “ธรรมาภิบาล” เป็นเรื่องที่เหมาะแก่พระพุทธศาสนาที่สุดแล้ว เช่นหลักธรรม หิริ ความละอายแก่ใจ และโอตตัปปะ ความเกรงกลัว ก็เป็นหลักธรรมที่ทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,615,060
 • ไอพีของคุณ3.90.56.90
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon