นครปฐม กำหนดจัดงาน มหัศจรรย์นครปฐม Amazing Nakhonpathom

        นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชน และภาคประชาชน ร่วมกันกำหนดจัดงาน มหัศจรรย์นครปฐม Amazing Nakhonpathom ระหว่างวันที่ 13-22 พฤษภาคม 2559 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้นโยบาย “ประชารัฐ” ของรัฐบาล รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในด้านการตลาดให้แก่ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และสินค้า ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP  วิสาหกิจชุมชน ภาคธุรกิจอกชน ด้านการบริการประเภทต่างๆ และโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนเกษตรกรและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ของทุกอำเภอของจังหวัดนครปฐม และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ OTOP  ภาคธุรกิจเอกชน เกษตรกรและประชาชนทั่วไปมีสถานที่สำหรับจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยนำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก ผลิตภัณฑ์ สินค้า อาหาร และของฝาก ของจังหวัดนครปฐม รวบรวมจัดเป็นบูธ หรือนิทรรศการไว้ภายในบริเวณงาน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

       ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศ ภายใต้นโยบาย “ประชารัฐ” โดยภาคราชการต้องทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ประสานงาน ผู้ปฏิบัติ และเป็นพี่เลี้ยงให้ภาคส่วนอื่นๆ ได้แก่ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาของชาติ การสร้างอุดมการณ์การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การค้ามนุษย์ แรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนผู้ประกอบอาชีพในทุกสาขาอาชีพ ทั้งในด้านการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ โดยการให้จัดให้มีตลาดนัดชุมชน แหล่งจำหน่ายสินค้าชุมชน และการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกกิจชุมชนธุรกิจ ภาคเอกชน เกษตรกรและประชาชนทั่วไปมาอย่างต่อเนื่อง

        สำหรับกิจกรรมภายในงานมี การออกบูธ ประกอบด้วย บูธนิทรรศการ โดยจะรวบรวมเรื่องราว เรียงร้อยประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดนครปฐม และนำของดี ของเด่น ของดัง ของจังหวัดนครปฐมเพื่อให้ผู้มาเที่ยวชมงานได้รู้จัก บูธจำหน่าย หรือแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP  วิสาหกิจชุมชน ภาคธุรกิจเอกชน เช่น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ สถานที่ท่องเที่ยว และโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนผลิตผลทางการเกษตร บูธคาราวานสินค้า และร้านอาหารคาว-หวานทั่วไป

- การจัดกิจกรรม ณ ลานด้านหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ มีพิธีเปิดงานมหัศจรรย์นครปฐม Amazing Nakhonpathom ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 การเดินแฟชั่นโชว์ย้อนยุคกิตติมศักดิ์ สมัยทวารวดี และสมัยรัชกาลที่ 4-6

- การจัดกิจกรรมบนเวทีกลาง ระหว่างวันที่ 13-16 และวันที่ 19และ 21 พฤษภาคม 2559 ประกอบด้วย การแสดงของนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน โดยประสานขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน

- การประกวดร้องเพลง The Voice Of ราชสีห์ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ซึ่งมีผู้เข้าประกวดร้องเพลง พร้อมด้วยทีมแดนเซอร์ ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล หรือสารวัตรกำนันเท่านั้น โดยแยกเป็นประเภทชายและหญิง

- การประกวดร้องเพลง สิงห์ Go To The Star  วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ซึ่งผู้เข้าประกวดร้องเพลง พร้อมด้วยทีมแดนเซอร์ ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ เลขานุการนายกฯ ประธานสภา หรือสมาชิกสภาฯ เท่านั้น แยกเป็นประเภทชายและหญิง

- การแสดงดนตรี คอนเสริต์ ของศิลปินนักร้อง ได้แก่ วันที่ 13 พ.ค.59 รัชนก ศรีโลพันธุ์, วันที่ 14 พ.ค. 59 วงมหาหิงคุ์, วันที่ 15 พ.ค. 59 วงเฟลม, วันที่ 16 พ.ค. 59 วงฟ้าใส, วันที่ 19 พ.ค.59 วงหนูมิเตอร์ และวันที่ 21 พ.ค. 59 วงเอเชียร์ อาร์สยาม

- การเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง 13 กัณฑ์ วันวิสาขบูชา โดยพระมหาราชัน ในวันที่ 20 พ.ค. 59

- การประกวด นางสาวนครปฐม วันที่ 22 พ.ค. 59 ซึ่งผู้ชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมมงกุฎโล่ และสายสะพาย

จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียงเที่ยวชมกิจกรรมภายในงาน มหัศจรรย์นครปฐม Amazing Nakhonpathom ระหว่างวันที่ 13-22 พฤษภาคม 2559 ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 034-340028-30

.................................................

ชุติมา ลีนุกูล-รายงาน        

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,210,494
 • ไอพีของคุณ54.224.89.34
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon