จังหวัดนครปฐมระดมทุกภาคส่วนจัดทำแผนการป้องและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระยะยาว

              วันที่ 29 เมษายน 2559 ที่ห้องประชุมโรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดร.พัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระยะ 5 ปี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม จัดขึ้น เพื่อให้มีการขับเคลื่อนงานจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดำเนินตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยนางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เด็กและเยาวชนส่วนหนึ่งขาดการดูแล ในขณะที่เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงสื่อได้ทุกรูปแบบ อีกทั้งขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ การรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศอย่างเหมาะสม และขาดทักษะในการควบคุมอารมณ์ทางเพศ ทำให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมทางเพศเร็วขึ้น ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ ส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และปัญหาอื่นๆ เช่น เด็กแรกเกิดมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ การทำแท้ง การขาดโอกาสทางการศึกษา และเด็กถูกทอดทิ้ง จากรายงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม พบว่าในปี 2557 มีอัตราการคลอดบุตรของหญิงอายุ 15 – 19 ปี จำนวน 1,466 คน คิดเป็นร้อยละ 21.55 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

               สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้ เรื่องสถานการณ์ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของจังหวัดนครปฐม โดยวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุข อีกทั้งการอภิปรายในหัวข้อ ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 , สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น , บ้านพักเด็กและครอบครัว และสภาเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นในหัวข้อ ทบทวนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม และทิศทางการดำเนินงานในอนาคต โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่าย แกนนำเด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,210,423
 • ไอพีของคุณ54.224.89.34
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon