จังหวัดนครปฐม ขอเชิญสาวนครปฐมเข้าร่วมประกวด นางสาวนครปฐม ในงานมหัศจรรย์นครปฐม Amazing Nakhonpathom

      นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม ในฐานะประธานกรรมการจัดการประกวด “นางสาวนครปฐม” เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม กำหนดจัดงานสนับสนุนการท่องเที่ยว การส่งเสริมการตลาดและจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP  วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจภาคเอกชน และเกษตรกร จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2559 โดยใช้ชื่องาน งานมหัศจรรย์นครปฐม Amazing Nakhonpathom ระหว่างวันที่ 13-22 พฤษภาคม 2559 ณ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้นโยบาย “ประชารัฐ” ของรัฐบาล รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในด้านการตลาดให้แก่ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และสินค้า ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP  วิสาหกิจชุมชน ภาคธุรกิจอกชน ด้านการบริการประเภทต่างๆ และโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนเกษตรกรและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ของทุกอำเภอของจังหวัดนครปฐม และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ OTOP  ภาคธุรกิจเอกชน เกษตรกรและประชาชนทั่วไปมีสถานที่สำหรับจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยนำข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก ผลิตภัณฑ์ สินค้า อาหาร และของฝาก ของจังหวัดนครปฐม รวบรวมจัดเป็นบูธ หรือนิทรรศการไว้ภายในบริเวณงาน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

          ทั้งนี้ ได้กำหนดจัดประกวด “นางสาวนครปฐม” ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 ณ เวทีกลาง องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งคุณสมบัติของผู้เข้าประกวด มีดังนี้

 • เป็นเพศหญิงโดยกำเนิด
 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดนครปฐม ไม่น้อยกว่า 3 เดือน(นับถึงวันที่ 13พฤษภาคม 2559)
 • มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
 • มีอายุระหว่า 18-25 ปีในวันประกวด ( วันที่ 22 พฤษภาคม 2559) กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปีต้องได้ความยินยอมจากผู้ปกครอง
 • มีบุคลิกดี มารยาทไทยดี กิริยาท่าทางดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความเฉลียวฉลาด และมีความรู้รอบด้านวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดนครปฐม
 • เป็นโสดไม่เคยผ่านการสมรส
 • ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติหรือประวัติความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม อาทิเช่น การถ่ายภายนิ่ง วีดีโอ หรือการโชว์เรือนร่างในลักษณะอื่นใดอันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่ตำแหน่งใดๆในการประกวด
 • มีส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กร/ห้างร้าน ในเขตจังหวัดนครปฐม เป็นผู้ส่งเข้าประกวด

เป็นผู้ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของทางจังหวัดนครปฐม หากได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งจากการประกวดในตำแหน่ง ”นางสาวนครปฐม”

          ผู้สนใจเข้ารับการสมัคร สมารถสมัครได้ที่ สำนักงานจังหวัดนครปฐม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ต. ถนนขาด อ. เมือง จ. นครปฐม รับสมัครระหว่างวันที่ 2-13 พฤษภาคม 2559 ในเวลาราชการ

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครเข้าประกวดนางสาวนครปฐม
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 4. รูปถ่านสี หน้าตรง ครึ่งตัว ขนาด 4x4 นิ้ว จำนวน 1ใบ 
 5. กรณีที่อายุไม่ถึง 20 ปี ให้มีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง

          ทั้งนี้ขอให้ผู้เข้าร่วมประกวดมารายงานตัวในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. โดยนำเอกสารบัตรประชาชนพร้อมทะเบียนบ้านตัวจริงมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว ณ เวทีกลาง องค์พระปฐมเจดีย์ หากมีความจำเป็นต้องคัดตัวผู้ประกวดรอบแรก ผู้จัดการประกวดจะทำการคัดเลือกผู้ประกวดรอบแรกในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ อุทยานอาชีพชัยพัฒนา ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประกวดทราบ

สำหรับรางวัลการประกวดนางสาวนครปฐม

- รางวัลชนะเลิศ นางสาวนครปฐม    เงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมมงกุฎ ถ้วยเกียรติยศและ สายสะพาย

- รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1        เงินรางวัล 15,000 บาท ถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย

- รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2        เงินรางวัล 10,000 บาท ถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย

- รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 3        เงินรางวัล 6,000 บาท ถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย

- รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 4        เงินรางวัล 4,000 บาท ถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย

- รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน               เงินรางวัล 10,000 บาท ถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย

- รางวัลขวัญใจนครปฐม                 เงินรางวัล 10,000 บาท ถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย

           นอกจากนี้ผู้ที่จัดส่งเข้าประกวด ต้องจัดหาเครื่องแต่งกาย สมัยรัชกาลที่ 4 หรือรัชกาลที่ 5 หรือรัชกาลที่ 6 เป็นชุดประกวด และจัดหาช่างแต่งหน้า ทำผม และพี่เลี้ยง จำนวนไม่เกิน 2 คน ต่อผู้เข้าประกวด 1 คน รวมทั้งจัดหาอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าประกวดอีกด้วย

.................................................

ชุติมา ลีนุกูล-รายงาน        

4 พ.ค.59

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,210,461
 • ไอพีของคุณ54.224.89.34
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon