จังหวัดนครปฐมตรวจสถานประกอบกิจการที่ใช้แรงงานต่างด้าวทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

           รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการที่ใช้แรงงานต่างด้าวทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขบวนการแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและขบวนการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

           ดร.พัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยปลัดจังหวัดนครปฐม นำหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และอาสารักษาดินแดน ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการที่ใช้แรงงานต่างด้าวทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ณ บริษัท วราฟู้ด แอนด์ ดริ๊ง จำกัด และบริษัท ยิ่งยงไฟเบอร์ (2532) จำกัด ในพื้นที่อำเภอดอนตูม ตามมาตรการป้องกันขบวนการแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และขบวนการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยดร.พัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมมีสถานประกอบกิจการ และโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีการใช้แรงงานต่างด้าว จึงได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ดูแลและตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบกิจการต่างๆ อีกทั้งปัญหายาเสพติด ปัญหาร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสภาพสังคมโดยรวมในการอยู่ร่วมกัน ระหว่างนายจ้าง แรงงานคนไทย และแรงงานต่างด้าว ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ และบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว ในเรื่องของกฎหมายการจ้างแรงงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆ ที่แรงงานต่างด้าวควรได้รับ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

           จากการลงพื้นที่ตรวจสอบทั้งสองบริษัท ได้นำแรงงานต่างด้าวไปขึ้นทะเบียน ไม่มีขบวนการแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และขบวนการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รวมทั้งปัญหายาเสพติดภายในโรงงาน ซึ่งบริษัทมีสวัสดิการ ค่าตอบแทนต่างๆ ให้กับแรงงานและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

           ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่ ดูแลที่พักอาศัยภายในชุมชนแรงงานต่างด้าว ให้มีความสะอาด การจัดการขยะ ป้องกันการเกิดโรคระบาด ตลอดจนสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อย เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด การมั่วสุม การทะเลาะวิวาท โดยให้ดำเนินการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมาตรฐานและภาพลักษณ์ที่ดี ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,210,453
 • ไอพีของคุณ54.224.89.34
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon