นครปฐม ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบป้ายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

              สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบป้ายโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 โรงเรียนรักษาศีล 5 และหน่วยงานรักษาศีล 5 ที่จังหวัดนครปฐม

              วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ที่อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานประทานป้ายโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5  โรงเรียนรักษาศีล 5 และหน่วยงานรักษาศีล 5 ให้แก่กำนันในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 14 ประกอบด้วยจังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดนครปฐม หน่วยงาน และโรงเรียนในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 14 รวมทั้งสิ้น 1,630 คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งเพื่อประโยชน์แห่งปวงประชาชน ตลอดจนเพื่อสันติสุขแห่งประเทศชาติ

             โดยพระเทพสุธี เจ้าคณะภาค 14 กล่าวว่า โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ซึ่งเป็นนโยบายของมหาเถรสมาคมอันมีเจ้าประคุณสมเด็จมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีความมุ่งหมายในอันที่จะส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสมานสามัคคีกลมเกลียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐบาล ที่กำลังรณรงค์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำเอาหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ คณะสงฆ์ได้ยึดหลักแนวทางการเผยแผ่ของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล อ.ป.ต. จำนวน 5,915 หน่วยทั่วประเทศ ได้ดำเนินการตามหลักธรรม 8 หัวข้อ คือ ศีลธรรมและวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สัมมาชีพสันติสุข ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ กตัญญูกตเวทิตาธรรม และสามัคคีธรรม โดยมอบหมายงานให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ทั่วประเทศ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเครือข่ายชาวพุทธ ได้ขับเคลื่อนโครงการ เพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว โดยกำหนดเป้าหมายทุกตำบล ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ภายใน 4 ปี คือ พ.ศ. 2557-2560

             สำหรับการดำเนินโครงการขณะนี้อยู่ในระยะที่ 3 โดยกำหนดให้มีการมอบป้ายที่ทำการกำนันและที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ให้แก่สมาชิกที่สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนร้อยละ 50 ขึ้นไป ผลปรากฏว่ามีที่ทำการกำนันเข้ารับมอบป้ายตามโครงการฯ ดังนี้ จังหวัดสุพรรณบุรี 107 แห่ง ,จังหวัดกาญจนบุรี 89 แห่ง ,จังหวัดสมุทรสาคร 35 แห่ง , จังหวัดนครปฐม มีที่ทำการกำนัน 98 แห่ง และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน 801 แห่ง , หน่วยงานรักษาศีล 5  200 แห่ง และโรงเรียนรักษาศีล 5 300 แห่ง รวมทั้งสิ้น 1,630 แห่ง

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,469,741
 • ไอพีของคุณ107.23.176.162
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon