รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7

              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม

             วันที่ 6 มิถุนายน 2559 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 9 ภูมิภาค สถาบันอุดมศึกษา และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมจัดสหกิจศึกษา และภาคสังคมได้ตระหนักและเห็นความสำคัญรวมทั้งประโยชน์ของการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกย่องและให้เกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสหกิจศึกษาไทย อีกทั้งให้หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง

             โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ แก่สถานศึกษา หน่วยงาน และนักศึกษา พร้อมเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของเครือข่ายสหกิจศึกษา อีกทั้งภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษและการเสวนาการจัดสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการนำเสนอสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนกับการทำงานจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับว่ามีแนวปฏิบัติที่ดี นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอโครงงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สมาชิกในเครือข่าย และสมาคมวิชาชีพต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 800 คน

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,469,705
 • ไอพีของคุณ107.23.176.162
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon