7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559

      จังหวัดนครปฐม จัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มโครงการจัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์

        วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ที่โรงเรียนวัดเกาะวังไทร ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดร.พัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559 พร้อมมอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ปี 2558 และมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน จำนวน 11 แห่ง มอบเกียรติบัตรให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐมจำกัด ที่ให้การสนับสนุนเงินรางวัลแก่โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์จำนวน 10,000 บาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้ การสหกรณ์ในโรงเรียน รวมทั้งสร้างกิจกรรมวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ส่งเสริมจัดการเรียนรู้ การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลาย ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์วาระแห่งชาติด้านสหกรณ์

       โดยนายประสาร อันโนนจารย์  สหกรณ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำหนดให้วันที่ 7 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนแห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มโครงการจัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 และได้ขยายผลการดำเนินงานไปสู่โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ประกอบกับรัฐบาลได้เห็นความสำคัญของระบบสหกรณ์ โดยมีมติคณะรัฐมนตรี ประกาศให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555

       ในส่วนของจังหวัดนครปฐม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ได้ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานดังกล่าว โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการให้ความรู้ด้านสหกรณ์ การทำบัญชี การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน การมอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ การประกวดผลงาน กิจกรรมต่างๆ  ของกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน การแข่งขันเขียนเรียงความ การแข่งขันวาดภาพ และกาตอบปัญหาเกี่ยวกับการสหกรณ์ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ประมาณ 300 คน และในโอกาสเดียวกัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการด้านการสหกรณ์ของแต่ละโรงเรียนอีกด้วย

.............................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,469,786
 • ไอพีของคุณ107.23.176.162
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon