หัวหน้าผู้ตรวจราชการลงพื้นที่ติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่จังหวัดนครปฐม

               หัวหน้าผู้ตรวจราชการลงพื้นที่ติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่จังหวัดนครปฐม พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์โคนม ซึ่งมีกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการจัดการอยู่ในระดับมาตรฐานตามที่กำหนด

               นายอนันต์ ลิลา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สหกรณ์โคนมนครปฐม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยร่วมประชุมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงขั้นตอน การควบคุมคุณภาพ การจัดการ ตั้งแต่กระบวนการผลิตนม การขนส่ง ตลอดจนการเก็บรักษานมให้มีคุณภาพ โดยนายอนันต์ ลิลา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหานมโรงเรียนในระดับจังหวัด จึงได้มอบหมายให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดังกล่าว เพื่อชี้แจงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานสถานศึกษาต่างๆ ได้มีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ของโครงการนมโรงเรียน สามารถบริหารจัดการ และเก็บรักษานมได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เด็กนักเรียนได้บริโภคนมที่มีคุณภาพดี

               สำหรับโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 จังหวัดนครปฐม มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด และสหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด มีปริมาณน้ำนมดิบที่ทำสัญญาซื้อขาย (MOU) นมโรงเรียน จำนวน 49.62 ตัน มีหน่วยงานที่จัดซื้อ จำนวน 280 หน่วยงาน โรงเรียน 988 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 558 ศูนย์ พื้นที่การจัดส่ง ได้แก่ จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสุราษฎร์ธานี

                จากการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์โคนมนครปฐม มีกระบวนการผลิตนม กระบวนการควบคุมคุณภาพ และกระบวนการจัดการที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ในส่วนของสหกรณ์โคนมกำแพงแสน ขณะนี้ประสพปัญหาเกี่ยวกับนมกล่องเกินปริมาณความต้องการ โดยนางสาวขวัญใจ สิงหเดชวีระชัย ผู้จัดการสหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด กล่าวว่า ขณะนี้สหกรณ์ฯ รับน้ำนมดิบจากสมาชิก ประมาณ 40 ตันต่อวัน แต่ได้รับโควตาจากการทำสัญญาซื้อขายเพียง 34 ตัน ซึ่งสหกรณ์ฯ ต้องแบกรับภาระน้ำนมดิบอีกจำนวน 6 ตัน มาเป็นระยะเวลากว่า 8 เดือน ทำให้ขณะนี้มีปริมาณนมกล่องที่มากเกินความต้องการถึง 2,800,000 กล่อง ทั้งนี้ สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด จะได้เสนอปัญหาดังกล่าวถึงคณะกรรมการแก้ไขปัญหานมโรงเรียนในระดับจังหวัด เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,534,099
 • ไอพีของคุณ52.91.221.160
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon