มทร.รัตนโกสินทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 เรื่องนวัตกรรมอาคาร 2559 (Building Innovation 2016) ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมไมด้าทวารวดี แกรนด์นครปฐม ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ทางด้านวิชาการ จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาคาร รวมถึงนำเสนอผลงานวิจัยด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบ เทคโนโลยี นวัตกรรมอาคารพลังงานและสิ่งแวดล้อม และการจัดการที่เกี่ยวข้องกับอาคาร และก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำไปสู่การเพิ่มพูนความรู้ และเพิ่มศักยภาพทางด้านการวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมอาคาร

    สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม นวัตกรรมเทคโนโลยีอาคาร การจัดการอาคาร พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับอาคาร รวมทั้งเป็นที่แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ทางด้านนวัตกรรมอาคารในสถาบันต่างๆทั้งภาครัฐเอกชน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายนักศึกษา นักวิชาการ หลักสูตรและหน่วยงานในสาขาทางด้านนวัตกรรมอาคารและสิ่งแวดล้อม และสขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรวบรวมผลงานวิจัยทางด้านนวัตกรรมอาคารในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย

.................................................

ชุติมา ลีนุกูล-รายงาน       

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,204,569
 • ไอพีของคุณ54.224.118.247
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon