นครปฐมจัดพิธีจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด

      จังหวัดนครปฐม จัดพิธีจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เพื่อมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับหมู่บ้านและชุมชน ตลอดจนสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

       วันที่ 16 กันยายน 2559 ที่โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นสักขีพยานในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดย นางศิริ กำปั่นทอง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เห็นชอบการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐ-ภาคเอกชน-ภาคประชาชน ในรูปแบบ “สานพลังประชารัฐ”      จำนวน 12 คณะ เพื่อดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ตามความต้องการของประชาชน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

       ในส่วนของจังหวัดนครปฐม ได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัด โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ และประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในภาพรวม จังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ โดยมีการเชิญชวนให้ผู้มีความประสงค์ถือจองหุ้นจำนวน 39 ราย รวม 4,000 หุ้น เป็น เป็นเงิน 4,000,000 บาท ทั้งนี้ผู้ริเริ่มก่อการบริษัทฯ ได้ยื่นขอจดบริคณห์สนธิด้วยทุนบริษัทเต็มจำนวนในวงเงิน 4,000,000 บาท เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 โดยยื่นจดทะเบียนบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ด้วยทุนจดทะเบียนเต็มจำนวน เป็นเงิน 4,000,000 บาท โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดแรกจำนวน 5 คน ประกอบด้วย นายวันชัย สวัสดิ์แดง ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดนครปฐม เป็นประธานกรรมการบริษัทฯ ,นายพิเชษฐ์ ภู่ดำรง ประธานสมาพันธ์ SME จังหวัดนครปฐม เป็นรองประธานคนที่ 1,นางกมลทิพย์ พงษ์ประพันธ์ ผู้ประกอบการโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม รองประธานคนที่ 2, นางณัฐนันท์ สุริยะ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะสตรี เป็นกรรมการบริษัท/นายทะเบียน, และนางพรเทพ ปัถวี เป็นกรรมการบริษัทและเลขานุการ

......................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,696,491
 • ไอพีของคุณ3.208.22.127
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon