บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) แจ้งสรุปผลการดำเนิน กระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครั้งที่ 2

      บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) แจ้งสรุปผลการดำเนิน กระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครั้งที่ 2 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติ ราชบุรี- เขตวังน้อยที่ 6 ไปยังจังหวัดราชบุรี

         นายยิ่งยง สุรีรัมย์ ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เห็นชอบตามแผนระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อความมั่นคง เพื่อให้สอดรับตามแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว พ. ศ. 2558-2579 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 โดยมอบหมายให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติ ราชบุรี-วังน้อยที่ 6 อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปเชื่อมต่อกับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเดิม ในอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติจากทุกภาคส่วนด้วยการนำก๊าซธรรมชาติจากฝั่งตะวันออกของประเทศไทย ไปทดแทนส่วนที่ปัจจุบันพึ่งพาการนำเข้าจากสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะหมดลงในอนาคต

           ทั้งนี้ ปตท.ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วม จากภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ พาดผ่านตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงจัดให้มีการดำเนินกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ,ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้า และสรุปแนวทางเลือกของโครงการ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นมา และด้วยความอนุเคราะห์ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทำให้การดำเนินงานได้สำเร็จลุล่วงเป็นที่เรียบร้อย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ จำนวน 2,304 คน และให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินจำนวน 2,211 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 95.96 ของผู้ร่วมประชุมทั้งหมด

...................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,683,589
 • ไอพีของคุณ54.226.4.91
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon