จังหวัดนครปฐมกำหนดเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน เกษตรอินทรีย์

จังหวัดนครปฐมกำหนดเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน เกษตรอินทรีย์

             นางสุวรรณภา ศุภประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า เปิดเผยว่า  ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยเกษตรกรรายย่อย โดยการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ยกระดับราคาเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเชื่อมโยงตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร และมอบหมายให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการจัดหาตลาดรองรับผลผลิต และเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป

          ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม ได้จัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนเกษตรอินทรีย์ (Organic Farm Outlet) ณ บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าคุณภาพ ความงาม โดยนำมะพร้าวเป็นตัวตั้งต้นในการผลิตเพื่อสร้างมูลค่า และมีรูปแบบนวัตกรรม อีกทั้งมีแนวคิดที่จะช่วยเหลือพัฒนาชุมชน และพร้อมที่จะเป็นแหล่งสินค้าเกษตรชุมชนเกษตรอินทรีย์ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด โดยจัดให้มีกิจกรรม Organic Life@Nakhonchaisri ในวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้กำหนดพิธีเปิดศูนย์และเปิดกิจกรรม ในวันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี

...................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,696,476
 • ไอพีของคุณ3.208.22.127
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon