เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมรับสมัครคนพิการเข้าปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด

      นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดจังหวัด มีความประสงค์รับคนพิการเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ตามโครงการจ้างเหมาบริการของสมาคมธนาคารไทย  เพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการประจำเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ จำนวน 632 อัตรา เหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัดๆละ 2 อัตรา และกิ่งกาชาดอำเภอ 240 กิ่งอากาชาดอำเภอๆละ 2 อัตรา อัตราจ้างเหมา 9,125 บาทต่อเดือน ระยะเวลาการจ้าง 1 มกราคม 2560 -31 ธันวาคม 2560

   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสำนักงาน งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์งานเอกสารการประชุม เอกสาร การเงิน งบประมาณและพัสดุ ติดตามแผนงานโครงการของเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ งานประสานงาน ตลอดจนดำเนินการจัดทำหนังสือและคำสั่ง ในกรณีที่กรรมการ สมาชิก และอาสาสมัคร ได้รับการเลือกตั้ง รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ที่สภากาชาดไทย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และนายกกิ่งกาชาดอำเภอ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ เหรัญญิก และเลขานุการ เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ไม่จำกัดเพศอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิด 50 ปีบริบูรณ์

2. วุฒิการศึกษาระดับ ป. 6 ม.3 ปวช. ปวส. ปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่า

3. เป็นผู้พิการทุกประเภทยกเว้นคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือ autistic คนพิการทางสติปัญญาและคนพิการทางการเรียนรู้

4. สามารถทำงานให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอได้เป็นเวลาที่กำหนด ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.

5. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการประเภทความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย หรือความพิการทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกายเท่านั้น

6. ถ้าใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม microsoft office word ,excel จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

         ทั้งนี้ผู้สมัคร สามารถสมัครได้ที่เหล่ากาชาดจังหวัดแต่ละจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอแต่ละอำเภอในภูมิภาคของผู้สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 - วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครด้วยตนเองได้ที่เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง http://chapternews.redcross.or.th  

          สำหรับหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว สำเนาปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และสำเนาแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ สำเนาสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการจำนวน 1 ฉบับ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่นใบสำคัญสมรส ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล จำนวนอย่างน้อย 1 ฉบับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 034 340 018

................................

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,615,018
 • ไอพีของคุณ3.90.56.90
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon