จังหวัดนครปฐมจัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด

     ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดและคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

      วันนี้ (31 ตุลาคม 2559) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดและคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1 / 2559 เนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวใหม่ปี 2559/2560 และบางพื้นที่มีปัญหาราคาข้าวถูกกดราคาต่ำ ซึ่งถือเป็นความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ต้องดำเนินการบริหารจัดการแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งป้องกันแก้ไขปัญหาการร้องเรียนและการเคลื่อนไหวต่างๆ จึงได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยนายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สถานการณ์ผลผลิตข้าวฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวใหม่ปี 2559/2560 จังหวัดนครปฐมมีผลผลิตข้าวเดือนตุลาคม 2559  จำนวน 18,755 ตัน เดือนพฤศจิกายน 67,433 ตัน เดือนธันวาคม 38,095 ตัน และเดือนมกราคม 2560 จำนวน 26,348 ตัน

     สำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการอบข้าวเพื่อลดความชื้น และแนวทางการจัดหารถเกี่ยวข้าวนั้น จังหวัดนครปฐมไม่พบปัญหาดังกล่าว เนื่องจากเป็นจังหวัดที่สามารถผลิตรถเกี่ยวข้าวจึงมีรถเกี่ยวข้าวเพียงพอต่อเกษตร ตลอดจนมีโรงสีอยู่ประมาณ 60 โรงสี จึงถือว่ามีเพียงพอที่จะอบข้าวเพื่อลดความชื้นให้กับเกษตรกรได้

   ด้านผู้แทนสภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐม ได้เสนอขอให้ทางภาครัฐช่วยพิจารณาแนวทางการลดเงินต้นและลดดอกเบี้ย โดยการจ่ายเงินต้นมากกว่าอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถผ่อนชำระเงินกู้ได้อย่างดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ในที่ประชุมจังหวัดนครปฐมได้พิจารณาที่จะรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรมาให้โรงสีชุมชนสีข้าว ในการนำไปเลี้ยงพี่น้องประชาชนที่เดินทางไปกราบฯพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มาพักใช้บริการที่ศูนย์ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนฯ ในพุทธมณฑล

         นอกจากนี้ ทางภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2559/2560  ในช่วงเพาะปลูก คือโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบนาแปลงใหญ่ โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปลูกข้าว ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ช่วงออกสู่ตลาด โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ของกระทรวงพาณิชย์ มาตรการลดต้นทุนการผลิต มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การดูแลหนี้สินเดิม และมาตรการเยียวยา โครงการพักชำระเงินต้นและลดดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โครงการประกันข้าวนาปี ปีการผลิต 2559 ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกรเรื่องแนวทางการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ทำนาไม่เหมาะสมมาเป็นเกษตรกรรมทางเลือก และเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งจะช่วยทำให้เกษตรกรมีรายได้ดีมากขึ้น ทั้งนี้จะมีโครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกในเดือนมกราคม 2560 เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรอีกทางหนึ่งด้วย

.................................

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,425
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon