งานจิตอาสาประชาร่วมใจกำจัดผักตบชวาทั่วไทย ในวันสิ่งแวดล้อมไทย

   นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย กำหนดจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาประชาร่วมใจ กำจัดผักตบชวาทั่วไทย ในวันสิ่งแวดล้อมไทย ในวันที่ 4 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณวัดบางไผ่นารถ ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  โดยมีพลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิด ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทยร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ของผักตบชวาในแหล่งน้ำทั่วประเทศ

     ปัจจุบันปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมนับวันจะมีปัญหาที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ที่ลดลง ปัญหาขยะมูลฝอย น้ำเน่าเสีย ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรวม ซึ่งปัญหาผักตบชวาเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่สร้างความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก เช่น ทำให้น้ำเน่าเสีย กีดขวางการสัญจร และการไหลระบายของน้ำทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน โดยจากผลการสำรวจปริมาณผักตบชวาทั่วประเทศขณะนี้มีมากถึง 6.2 ล้านตัน รัฐบาลจึงให้ความสำคัญอย่างมากต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และได้มีคำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา” มีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 2 ระยะ โดยในระยะแรกดำเนินการ  6  เดือน (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) จะเร่งกำจัดผักตบชวาให้แล้วเสร็จ ระยะต่อไปจะดำเนินการจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ของผักตบชวาในแหล่งน้ำทั่วประเทศ

 

      ทั้งนี้วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันสิ่งแวดล้อมไทย” ซึ่งเป็นวันสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทยจึงขอใช้โอกาสนี้สร้างการมี   ส่วนร่วมและกระตุ้นให้ทุกคนหันมาให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาผักตบชวา และขอฝากให้ประชาชนรณรงค์ช่วยกันเก็บผักตบชวาเศษเล็กเศษน้อยในลักษณะจิตอาสาประชารัฐป้องกันการเกิดขึ้นใหม่ของผักตบชวาที่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว เพื่อจะไม่ส่งผลกระทบกับระบบนิเวศน์ และไม่กระทบกับการจราจรทางน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาของผักตบชวาให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

     สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวาทั่วไทยใน วันสิ่งแวดล้อมไทยในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคมนี้ได้กำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยกิจกรรมที่จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย นิทรรศการเกี่ยวกับการกำจัดผักตบชวา และการนำผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ เช่น การสาธิตถ่านอัดและปุ๋ยอัดเม็ดของวิทยาลัยการอาชีพวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม  การสาธิตย่อยสลายปุ๋ยโดยการปลูกมะนาวของเกษตรจังหวัดนครปฐม และการสาธิตและแสดงจักรสานของพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม พร้อมกันนี้ยังมีการกำจัดผักตบชวาในบริเวณดังกล่าวประมาณ 5,000 ตัน ให้แล้วเสร็จในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2559

.................................................

ชุติมา ลีนุกูล รายงาน

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,519,773
 • ไอพีของคุณ18.206.168.65
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon