จังหวัดนครปฐมประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

               วันที่ 15 ธันวาคม 2559  ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิต ปลัดจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเครือข่ายภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560    

               ปลัดจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นช่วงเวลาที่มีประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนา และพาครอบครัวสังสรรค์ รื่นเริง และท่องเที่ยว ทำให้การจราจรในถนนสายหลักเพิ่มมากขึ้น และติดขัด เป็นช่วงระยะเวลานาน และมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือน สร้างจิตสำนึก และสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับประชาชนในช่วงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560 จึงได้กำหนดหัวข้อหลักในการรณรงค์ว่า “ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” นอกจากนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดแผนปฏิบัติการในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง การบูรณาการการดำเนินงานกับทุกดภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการลดปัจจัยเสี่ยงทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน อาสาสมัครต่าง ๆ และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม และมีบทบาทสำคัญเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง

             ในช่วงรณรงค์ได้กำหนดจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ขึ้นที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม  ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 -  4 มกราคม 2560 มีเป้าหมายการดำเนินการในภาพรวมของจังหวัดนครปฐม คือสามารถลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บ ให้เหลือน้อยที่สุด โดยนำนโยบายและแนวทาง “ประชารัฐ”ของรัฐบาล มาใช้เป็นกลไกในการควบคุมปัจจัยเสี่ยง และเฝ้าระวัง กำกับ ป้องปรามผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครองในระดับพื้นที่ ภาคเอกชน แกนนำชุมชน หมู่บ้าน ภาคประชาสังคม และอาสาสมัครต่าง ๆ ดำเนินการจัดตั้ง “ด่านชุมชน” เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่ 1 หมู่บ้าน หรือ 1 ชุมชน 1 ด่านชุมชน จัดทำประชาคม เพื่อกำหนด “กติกาหรือธรรมนูญชุมชน/หมู่บ้าน “ ให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบและถือปฏิบัติ โดยเน้นกลุ่มผู้ขับขี่จักรยานยนต์ การขับขี่ด้วยความเร็ว และเมาสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ เพื่อป้องปรามและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครปฐม สำหรับการติดต่อสื่อสารใช้โครงข่ายสื่อสารทางโทรศัพท์/โทรสาร และวิทยุสื่อสารเป็นหลัก โทรศัพท์หมายเลข 0-3434-0230 ,0-3434-, 0- 3434-0231 โทรสารหมายเลข 0-3434-0230 ,0-3434-0241 เว็บไซต์ http://122.155.145/in.npt-5.100/ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ roadsafetynpt@gmail.com

------------------------------------------------------

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,519,760
 • ไอพีของคุณ18.206.168.65
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon