นครปฐมมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่น จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2560

       วันที่ 30 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนคปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2560 ซึ่งกรมการค้าภายใน ร่วมกับสมาคมโรงสีข้าวไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของโรงสีในการผลิตข้าวสารเพื่อให้ได้คุณภาพ จึงได้กำหนดจัดโครงการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงสีในการผลิตข้าวสารเพื่อให้ได้คุณภาพและมีมาตรฐานตรงความต้องการของตลาดโดยจัดให้มีการประกวดในระดับจังหวัด และจัดส่งตัวอย่างข้าวที่ผ่านการคัดเลือกแต่ละประเภทเข้าประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560
          สำหรับการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่น จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2560 จังหวัดนครปฐมได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่น จังหวัดนครปฐมประจำปี 2560 ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคราชการ , เอกชน และสมาคมโรงสีข้าวจังหวัดนครปฐม โดยมีพาณิชย์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานคณะกรรมการ ได้ดำเนินการจัดประกวดข้าวตราคุณภาพดี เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม2560 ซึ่งมีผู้ประกอบการโรงสีที่ผลิตข้าวถุงสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3 ราย แยกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทข้าวหอมมะลิ และข้าวพื้นอ่อน ผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นจังหวัดนครปฐมประจำปี 2560 ได้แก่ หจก.โรงสีวัฒนาวานิช อำเภอกำแพงแสน ประเภทข้าวหอมมะลิ ข้าวตราเอิร์ธไรซ์ และ หจก.โรงสีอุ่นเจริญทรัพย์ อำเภอเมืองนครปฐม ประเภทข้าวพื้นอ่อน ข้าวตราดอกบัว

...................................................

ชุติมา ลีนุกูล /ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,210,515
 • ไอพีของคุณ54.224.89.34
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon